top of page

Kurum Eğitimi ve Seminerler; 

Kurum çalışanlarına bireysel danışmanlık, kişisel analiz, tespit edilen sorunlara yönelik atölye çalışması, periyodik seminerler düzenlenir. Gerekli görüldüğünde dönemsel kurum çalışanlarına ve ailelerine yönelik  Psikoloji Uzmanları tarafından uygulanacak ruhsal ve gelişimsel taramalar yapılmaktadır.

Bütüncül psikoterapi teknikleri, grup danışmanlığı,bilgi aktarımı, her eğitim amacına uygun test ve ölçek kullanımı, art danışmanlık ve psikodrama yöntemleri, hipnoterapi, rol playing çalışmaları, bireysel koçluk ve eğitim teknikleri kullanılır. Kullanılan test ve ölçekler katılımcılara kullanım biçimleri öğretilerek  verilmektedir.

Kurumların ayakta kalabilmek ve fark yaratabilmesi için kurum-içi psikolojik süreçleri farklı bir gözle değerlendirebilmesi önem taşır. Bir diğer kritik nokta, kurum çalışanlarının yetkinliklerini artırmaya yönelik yatırımlardır. Bu amaca yönelik olarak; eğitim kurumları, şirketler, sivil toplum kuruluşları, belediyelere vb. eğitim ve seminer verilir. Bu çalışmalarda, kurumun ihtiyacına göre; yöneticiler, çalışanlar veya diğer ilgili kesimlere ulaşmak hedeflenir.

Eğitim ve seminerler çok çeşitli konularda olabilir 

 • İletişim, takım çalışması, hedef belirleme, çatışma çözme, motivasyon, liderlik, tükenmişlik, stresle baş etme vb.

 • Stresle Başa Çıkma Teknikleri

 • İletişim Teknikleri

 • İlişki Yönetimi

 • Kriz Yönetimi ve Krizlerle Baş etme Yöntemleri

 • Zaman Yönetimi

 • Çatışma ve Problem çözme Becerileri

 • Performans Arttırma Teknikleri

 •  

  Kurumun ihtiyacına yönelik belirlenen diğer konularda da eğitim ve seminer çalışmaları planlanır.

  Ölçme ve Değerlendirme;

  Psikolojik testler, bireylerin duygu, düşünce, ilgi, tutum, kişilik özellikleri, yetenek ve davranışları gibi farklı açılardan standart koşullar altında gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kişi ile ilgili her yönüyle kısa zamanda değerlendirme yapabilmeyi sağlayan psikolojik testlerden kişilik testlerinin, en yaygın kullanım alanı psikolojik danışma ve psikoterapi alanındadır. Ayrıca yoğun olarak endüstride,adli süreçlerde,hastanelerde de kullanılmaktadır. Kişilik testlerinin klinik ortamlardaki işlevselliğinin yanı sıra, son yıllarda şirketlerde de kullanımının arttığını görüyoruz. Bu alanda kullanılmasındaki amaç; objektif ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle, kurumun beklentileri ve görev tanımına göre pozisyona en uygun kişinin kısa zamanda belirlenmesi ve çalışan devir hızının düşürülmesidir. Örneğin; bir şirkete müdür tayin edilecekse bu pozisyonda olacak kişilerin lider ruhlu, duygularını kontrol edebilen, kendine güveni yüksek, dışa dönük, iletişim becerisi yüksek olmaları beklenir. Kişilik testleriyle bireyin bu özelliklere sahip olup olmadığı bilgisine kısa zamanda, güvenilir yollarla ulaşmak mümkündür. Bunun yanı sıra bireylerin ruh sağlığı işe olan motivasyonları negatif yönde etkileyen önemli bir durumdur. Kullanılan bu testlerle kişilerin patolojileriyle ilgili bilgi verir ve takibini kolaylaştırır

   

  Beş Faktör Kişilik Testi

  Beş Faktör Kişilik Testi kişinin yetkinliklerini ölçen bir kişilik envanteridir. Kişinin sahip olduğu yetkinlikler belirlenir ve iş tanımına göre en uygun kişinin atanmasını sağlar. 108 sorudan oluşan test ortalama 20 dakika sürmektedir. Test 5 global kişilik faktörü ve 11 primer kişilik faktörü içerir. 5 global kişilik faktörü; odaklanma, sosyal yönelim, uzlaşabilirlik, duygulanım, düşünsel yönelimi kapsamaktadır. 11 primer kişilik faktörü ise; başarı odaklılık, mükemmelliyetçilik, kural bilinci, sosyal katılım, liderlik, empati, iş birliği, strese tolerans, benlik kontrolü, problem çözme, yenilikçilik gibi özellikleri içermektedir.

  Mesleki Olgunluk Ölçeği

  Bu test de 16 PF Kim Kişilik ve İlgi-Meslek Yönelim Envanteri gibi eğitim kurumlarına verilen danışmanlık hizmetlerinde kullanılan bir testtir. Bu test lisedeki öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerini ölçmek amacıyla oluşturulmuştur. Testten düşük puan alan öğrencilerin meslek seçimi konusunda desteklenmesi gerekir. Bunun için de bireysel ya da grup danışmanlığı gerçekleştirilir.

  MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)

  Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), 1943 yılında Minnesota Üniversitesi’nde geliştirilen ve 1981 yılında Savaşır tarafından Türkçe’ye standardize edilmiş bir kişilik testidir. Test; “doğru”, “yanlış”, “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 566 madde, 3 geçerlilik, 10 klinik alt testten oluşan bir kağıt-kalem testidir. Test, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlar ve tanıyı     kolaylaştırır. Yaklaşık 50 yıldır kullanılan MMPI, Amerika Birleşik Devletlerinde en sık kullanılan ve üzerinde en çok araştırma yapılan kişilik envanterlerinden biridir. 16 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilen MMPI, kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 60-90 dakika arasında tamamlanmaktadır.

  bottom of page